Thursday, March 25, 2010

something random.nothing new.

˙˙puıɯ ʎɯ ɯoɹɟ˙˙ʎɐʍɐ sɹǝʇʇıq sıɥʇ ןןɐ uɹnq puɐ uǝʌo ǝɥʇ uı pɐǝɥ ʎɯ ɟɟnʇs uɐɔ ı ɥsıʍ ʎןןɐǝɹ ı¿ɹɐǝʎ ǝɹoɯ ǝuo ɹoɟ ʇsnɾ¿ʇuǝɯoɯ ɐ ɹoɟ ʇsnɾ˙˙ʇuǝıʇɐd ǝq ʇsnɾ n ʇ,uɐɔ ʇnq˙ʇןnɐɟ ʎɯ ןןɐ s,ʇı ʞuıɥʇ ı˙˙sn ʇnoqɐ ɥʇnɹʇ ǝɥʇ˙noʎ ʇnoqɐ ɥʇnɹʇ ǝɥʇ˙ɥʇnɹʇ ǝɥʇ ɹǝʌoɔsıp ı uǝɥʍ ʎɐp ǝɥʇ˙˙ƃuıɥʇʎɹǝʌǝ ǝɯ pןoʇ noʎ ʎɐp ǝɥʇ uo ʇsnɹʇ ʎɯ ɥʇıʍ ƃuoןɐ˙ǝuoƃ p,ʎǝɥʇ ǝʞıן sɯǝǝs˙˙uɐɔ ןןıʇs ı ɟı ʍouʞ ʇ,uop ı 'ʇnq˙˙ǝʌoן ɥʇıʍ ʇןınq ǝʌ,ǝʍ sǝıɹoɯǝɯ ǝɥʇ ןןɐ ɥʇıʍ ʎɐʇs˙˙ʎɐʇs uɐɔ ı ɥsıʍ ı˙˙ǝpıs ʎɯ ɯoɹɟ˙˙ʎɐʍɐ ןןɐ ʇı pǝɥsıuɐʌ puɐ sǝɯoɔ ɥʇnɹʇ ǝɥʇ uǝɥʍ s,ʇı˙˙puɐןɹǝpuoʍ ɐ ǝʞıן ʇsnɾ sɐʍ ƃuıɥʇʎɹǝʌǝ puɐ ʇnoqɐ pǝıɹɹoʍ ǝq oʇ ƃuıɥʇʎuɐ ǝʌɐɥ ʇ,uop ı uǝɥʍ ǝɹoɟǝq ǝʞıן ʇsnɾ ǝq uɐɔ sƃuıɥʇ ɥsıʍ ı˙˙ƃuıop ɯ,ı ʇɐɥʍ ʍouʞ ı ɥsıʍ ı˙˙˙ʍǝu ƃuıɥʇǝɯos ɥʇıʍ ǝɟıן ʎɯ pǝuıɥs puɐ ƃuıssǝɹɐɔ˙˙noʎ s,ǝɹǝɥʇ puɐ˙˙sn uǝǝʍʇǝq sɹɐǝddɐ ǝɔuǝןıs˙˙punoɟ ǝq oʇ ǝɹǝɥʍ ou sı ǝɥ ʍou puɐ˙˙uǝppns os uǝddɐɥ sƃuıɥʇ ʇnq˙˙ɥƃıs˙˙ooʇ pǝsoddns ʇou ɯɐ ı ʍouʞ ı ɥƃnoɥʇ uǝʌǝ˙˙noʎ ʎq pǝɹǝʇʇɐןɟ os ɯɐ ı

5 comments:

 1. hehe...haruslah sayangg..itu tujuannye...=p

  ReplyDelete
 2. akak! Ibu kena print to read this......

  ReplyDelete
 3. ahaha..xbaek!
  sian ibu cikfatin smpi kena print... ;D

  *piqah xdpt nak bace smpi abes lg la..hihi

  ReplyDelete
 4. hehe..
  ibu:xpyh print pon xpe..xpenting...

  piqah>hehe...konon nk bg sush bce..ni smpai kene print plak...

  ReplyDelete